Mavi: I år är det möjligt att bärga skörd på grönträdor som utgör EFA-areal

Torkan har drabbat vallar och betesmarker. På grund av de exceptionella omständigheterna kan jordbrukarna redan före mitten av augusti bärga skörd på grönträdor som anmälts som ekologisk fokusareal (EFA) och använda grönträdorna som betesmark. Enligt villkoren för förgröningsstöd får jordbruksverksamhet inte bedrivas på EFA-trädor under perioden 1.1–15.8. Utgående från diskussioner med kommissionen är det under vissa förutsättningar möjligt att avvika...

JSM: Rådet för jordbruk och fiske ska börja behandla reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

Den 18 juni ska EU-rådet för jordbruk och fiske inleda dialog om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) 2021 - 2027. Övriga ärenden på rådets agenda är jordbrukets marknadsläge, fiskemöjligheterna 2019 och förslagen till lagstiftning som gäller Europeiska havs- och fiskerifonden och ändring av fiskeövervakningssystemet.  Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet. Kommissionen offentliggjorde förslaget till reform av den...

JSM: Skyddad zon för bomullsmjöllus upphörde att gälla i Finland

Finland har beslutat avstå från rätten till en skyddad zon för bomullsmjöllus som sprider växtvirus. Detta sker retroaktivt från och med den 1 maj. De särskilda krav som gäller införsel av växter till den skyddade zonen var inte tillräckliga för att stoppa spridningen av insekten till Finland. Av dessa orsaker finns det inte längre några grunder för myndighetsåtgärderna. I fortsättningen...

JSM: Myndigheterna effektiviserar bekämpningen av djursjukdomar vid den ryska gränsen

Myndigheterna kommer att vidta ytterligare åtgärder för att stoppa spridningen av farliga djursjukdomar, liksom afrikansk svinpest, till Finland. Finlands första tullhund som söker efter livsmedel började jobba vid gränsstationen i Vaalimaa den 14 juni. Hunden ska leta efter olovliga livsmedel av animaliskt ursprung som införs av resande. Vid gränsövergångsstället i Vaalimaa har monterats stora infotavlor, skyltar och affischer samt kärl...

SHM: Ny förordning om veterinärmedicinska läkemedel – EU stävjar överanvändning av antibiotika

Den förordning om veterinärmedicinska läkemedel som länge varit under beredning inom Europeiska unionen har godkänts. I förordningen finns bestämmelser om hela livscykeln för veterinärmedicinska läkemedel, tillsynen över aktörerna för veterinärmedicinska läkemedel och användningen av läkemedel för djur.Författningen är omfattande och de viktigaste sakkomplexen som gäller veterinärmedicinska läkemedel har samlats i den. Genom förordningen skapas för första gången gemensamma regler för...

Evira: Forskningsprojekt som ska påvisa att Finlands mjölkboskap är fri från paratuberkulos

Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Djurens hälsa ETT rf, Helsingfors universitet och Valio Oy genomför 2018 - 2019 en gemensam studie som syftar till att tillförlitligt påvisa Finlands goda status vad gäller frihet från paratuberkulos hos mjölkboskap och förbättra sjukdomens laboratoriediagnostik. Frihet från paratuberkulos gynnar boskapens hälsa och är till fördel vid försäljning och köp av djur. Paratuberkulos är en diarré som framskrider långsamt...

Mavi: Övervakningen av åkerstöd börjar på gårdarna

Minst 5 procent av de gårdar som ansöker om jordbrukarstöd kontrolleras årligen. Djurövervakningarna inleddes redan i början av året. Efter att den samlade stödansökan har avslutats i mitten av juni påbörjar NTM-centralernas inspektörer åkerövervakningarna, som i år företas på ca 2 500 gårdar. Landsbygdsverket väljer centraliserat ut gårdarna för kontroll på basis av antingen slumpmässigt eller viktat urval. Vid åkerövervakningen granskas...